Cart

Leasing

Är ett sätt att finansiera en persons eller ett företags maskiner. Finansiell leasing innebär att leasetagaren betalar en avgift till en leasegivare för att få nyttja en tillgång, och att leasetagaren även är ansvarig för denna tillgång under leaseperioden. Leasingavgiften beräknas utifrån finansiella parametrar såsom varans pris, avtalets löptid, restvärde efter löptidens utgång, ränta, försäkringskostnad m m. Ofta förenas avtalet i ett finansiellt leaseavtal med ett villkor om att leasetagaren ska få köpa egendomen vid periodens utgång. Hyra och återköpspris beräknas efter detta.

På svenska kan man också säga långtidshyra. Vissa företag gör skillnad på leasing och långtidshyra, men distinktionen finns varken i allmänt språkbruk eller i lagstiftningen. Vi samarbetar med Svea Ekonomi.

As the end of the semester looms, what better way to avoid thinking about finals than to contemplate picking up some classes in writemyessay4me.org summer school.